کلمه کلیدی: خروج حجم زیادی اجسام خارجی از معده یک بیمار +عکس