کلمه کلیدی: خارج کردن کیست 17 کیلوگرمی از شکم بانوی 72 ساله