کلمه کلیدی: حذف یارانه برخی افراد ثروتمند از مهرماه