کلمه کلیدی: حادثه رانندگی ۵ نفر را به بیمارستان فرستاد