کلمه کلیدی: جزئیات نجات دختر نوجوان تبریزی از خودکشی