کلمه کلیدی: تیراندازی افراد ناشناس به پاسگاه انتظامی و بخشداری سرباز