کلمه کلیدی: تهران دارای بیشترین آمار گازگرفتگی در کشور