کلمه کلیدی: تعقیب و گریز یک ساعته پلیس و ۳ سارق از شرق تا جنوب تهران