کلمه کلیدی: تصویری از شهید شب گذشته ناجا در ایرانشهر