کلمه کلیدی: تداوم نمایش تبلیغاتی انگلیس در برابر سفارت ایران این بار با حضور شهردار لندن