کلمه کلیدی: تداوم افزایش قیمت نفت در واکنش به توقیف نفتکش انگلیسی توسط ایران