کلمه کلیدی: تحریم‌های پتروشیمی آمریکا علیه ایران اثر ناچیزی دارند