کلمه کلیدی: تاکید «ترزا می» بر لزوم کاهش تنش میان تهران و واشنگتن