کلمه کلیدی: بنادر مسافری بندرعباس، قشم و هرمز بسته شد