کلمه کلیدی: بنا به دستور دادستان سگ‌ گردانی در اراک ممنوع !