کلمه کلیدی: بعضا مطرح شده استیضاح به مصلحت نیست/ نوسان‌های قیمتی همواره محور اصلی انتقاد از وزیر بوده است