کلمه کلیدی: برداشته شدن تحریم ها مهمترین گام حل بحران کنونی است