کلمه کلیدی: برخورد سرویس مدرسه استثنایی با دیوار در کرج