کلمه کلیدی: برای دفاع از خود ممکن است ماشه را روی آمریکا بکشیم