کلمه کلیدی: بتن‌ریزی نیروگاه شماره ۲ بوشهر از اواسط مرداد