کلمه کلیدی: بالغ بر 7 هزار تن خرید تضمینی گندم صورت گرفت