کلمه کلیدی: بازیکنی که به خاطر شهادت، فوتبال را ترک کرد