کلمه کلیدی: باران ذخایر برف را آب کرد/ تشدید کم آبی در کارون و زاینده رود