کلمه کلیدی: ایران همچنان درحال اجرای تعهدات برجامی خود است