کلمه کلیدی: ایران به دنبال شروع درگیری نیست اما در مقابل آمریکا می‌ایستد