کلمه کلیدی: ایران از نیروی دریایی پیشرفته‌ای برخوردار است