کلمه کلیدی: انگلیس با توقیف نفتکش ایرانی به تحریم آمریکا علیه ایران کمک کرد