کلمه کلیدی: انتظار ثبت دمای ۵۳ درجه در تیرماه خوزستان