کلمه کلیدی: انتخاب مونسان به عنوان وزیر جای سوال دارد /کسی که مخالف تشکیل وزارت خانه میراث فرهنگی بود به عنوان وزیر انتخاب شده