کلمه کلیدی: امروز؛ آغاز توزیع کارت ورود به جلسه کنکور سراسری