کلمه کلیدی: امحاء بیش از ٧ تن ماهی منجمد قاچاق در قشم