کلمه کلیدی: اقدامات ایران برای ارتقای توان هسته ای، در چارچوب برجام است