کلمه کلیدی: افزایش ۴۵ برابری تولید مواد مخدر در افغانستان/ترانزیت مواد زیر نظر ناتو