کلمه کلیدی: افزایش تدریجی دما برای سواحل شمالی کشور از فردا