کلمه کلیدی: اعطای مرخصی ۵ روزه به سربازان شرکت‌کننده در جشن سرباز