کلمه کلیدی: اعتباری که طوفانِ واکنش‎ها با خودش برد
  • نگاه جامعه شناسانه به ماجرای «درازهی» ؛

    اعتباری که طوفانِ واکنش‎ها با خودش برد

    آنچه که برای محمد درازهی ،نماینده سراوان،در اداره گمرک افتاد و مکالماتی که بین او و کارمند این اداره رد و بدل شد یک موج بزرگ اجتماعی بود. اکنون این نماینده مجلس در حالی که تحت شدیدترین انتقادات و هجمه‎ها قرار دارد، همچنان سعی می‌کند تا با شواهد و ادله‎ای خود را مبرا کند. اما این اتفاق بازخوردهای متعدد اجتماعی دارد. پیام این بازخوردها چه بود؟