کلمه کلیدی: اردوغان نامه ترامپ را به سطل آشغال انداخت