کلمه کلیدی: اجرای الزامات FATF در ۳ سال گذشته عامل قفل شدن اقتصاد شده است