کلمه کلیدی: ابطال جواز کسب مالکان انبارهای مواد محترقه