کلمه کلیدی: آمریکا از صفر شدن صادرات نفت ایران عقب نشینی کرد
  • آمریکا از صفر شدن صادرات نفت ایران عقب نشینی کرد

    خبرگزاری رویترز به نقل از تحلیلگران نفتی نوشت که آمریکا معافیت های صادرشده برای خریداران نفتی را تمدید خواهد کرد و اگر چه ممکن است چند کشور از فهرست معافیت ها خارج شوند، اما دولت آمریکا از ادعای صفر کردن صادرات نفت ایران عقب نشینی خواهد کرد.