کلمه کلیدی: آمریکا اجرای برجام را غیرممکن کرده / نوبت دنیا است که به تعهد خود عمل کند