کلمه کلیدی: آتش سوزی در جنگل های منطقه حفاظت شده دنا