کلمه کلیدی: «شبی که ماه کامل شد» در آستانه فروش ۱۹ میلیارد تومانی