کلمه کلیدی: «دموکراسی گزینشی آمریکا»، سنگی بزرگ در نشست لوزان