کلمه کلیدی: ۷ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال بوده است
اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد