کلمه کلیدی: ۲۵ سال حبس ، حکم قطعی علی اکبر عمارت ساز
  • ۲۵ سال حبس ، حکم قطعی علی اکبر عمارت ساز

    حکم پرونده علی اکبر عمارت ساز، معاون اجرایی وقت مدیریت شعب بانک تجارت استان کرمان از سوی شعبه چهارم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم مفسدان و اخلالگران اقتصادی صادر و وی به ۲۵ سال حبس محکوم گردید.