کلمه کلیدی: ۱۴ میلیون دانش‌آموز از مهر به مدرسه می‌روند