کلمه کلیدی: تامین 6.8 میلیارد یورو ارز بابت واردات در سامانه نیما