کلمه کلیدی: ابرهای مریخ از شهاب سنگ های تکه تکه تشکیل شده اند