این مقام مسئول خاطرنشان کرد: از سال ۹۱ تاکنون هزینه های موسسه به موجب نوسازی و خریداری تجهیزات جدید افزایش پیدا کرده و اعتباری بالغ بر ۲۰ میلیاردتومان در ساختمان های سرم سازی رازی هزینه شده است.